Wednesday, August 17, 2005

saan at ano

bakit ako ay may pangamba
saan Mo ko ibig dalhin
pilit na iniisip upang maintindihan
ano ang gusto Mo para sa akin.

hindi ba dapat panatag ako
dahil nandiyan Ka lagi sa tabi ko
kung tutuusin ay alam ko
sapat na dapat ang ganito.

marahil sa ating pag-uusap
kulang ang aking pakikinig
malimit ako ang nagsasalita
hindi Ka man lang makasingit.

pangako ko ako ay tatahimik
upang ang nais Mo ay matanto
nang walang pangamba sa aking puso
kung saan at kung ano.


2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Read most of your blogs. Really just confirms how intelligent deep, and sensitive and you truly are. You seek His ways and find Him in your family and in the world around you. It shows to me just how close he actually He is to you. "Seek and you shall find" is His promise. Thanks for the privilege of having me get another glimpse of God in you. --- JLC

Saturday, 20 August, 2005  
Blogger mama_aly said...

"hindi Ka man lang makasingit." --- true for me too!

Tuesday, 18 October, 2011  

Post a Comment

<< Home